Om oss

 

Lenker

OESSH sentralt

Det latinske patriarkat i Jerusalem

 

>> Flere lenker

 

 

Ordenens oppdrag og formål

 

Ridderordenen av den hellige grav i Jerusalem er en katolsk orden som har i oppdrag å støtte Kirken i dens oppdrag i Det hellige land (særlig det latinske patriarkat i Jerusalem) gjennom forbønn og ved å gi vedvarende finansiell støtte. På verdensbasis har ordenen omlag 30.000 medlemmer. Den bidrar i vesentlig grad med økonomiske midler som sikrer drift av Den katolske kirkes mange aktiviteter i Det hellige land (primært i Det latinske patriarkat i Jerusalem, men støtter også prosjekter i regi av andre orientalske rituser i Den katolske kirke i Det hellige land).

 

Ordenens oppdrag:

  1. (om spiritualitet) å hjelpe det enkelte medlem til å vokse i troen på Jesus Kristus, og inspirere til åndelig vekst, menneskelig integritet og gavmildhet i overensstemmelse med Den katolske kirkes lære og i troskap med pave Frans.
  2. (om caritas) å hjelpe Kirken i Det hellige land slik at den kan opprettholde det liturgiske liv og det veldedige og sosiale arbeid som den utfører.
  3. (om brorskap) å være et felleskap som støtter og tar vare på hverandre forenet ved det oppdrag som hviler på ordenen.

 

 

Ordenen er ikke del av noen politisk bevegelse. (Den er ikke en politisk organisasjon). Ordenen er en sentral institusjon i Den katolske kirke og den er en religiøs og veldedig institusjon. Ordenens medlemmer kan ikke ta del i aktiviteter, organisasjoner eller bevegelser hvis natur, formål og program motsier Den katolske kirkes lære, ei heller være medlem av ordner eller institusjoner som mener seg å være ridderordener men som ikke er anerkjent av Den hellige stol eller etablert av suverene stater. Medlemskap i frimurerordener er uforenelig med medlemskap i denne ordenen.

 

.

 

Ordenens festdager

 

  • Den enkelte medlems opptagelsesdag
  • Festen for hellige Helena (18. august)
  • Festen for hellige Pius X (21. august)
  • Festen for den hellige jomfru Maria, dronningen av Palestina (22. august)
  • Festen for korsets opphøyelse (14. september).

 

 

Organisasjonsstruktur

 

Ordenens hovedkvarter ligger i Vatikanstaten og det sentrale liturgiske liv foregår i St. Onofrio kirken like i nærheten. Ordenen ledes av en stormester som er kardinal. Han utnevner et stormagisterium (som tilsvarer et slags sentralstyre) som i realiteten sørger for driften av den internasjonale organisasjonen. Medlemmene av stormagisteriet består hovedsakelig av legfolk. Lokalt er ordenen normalt organisert som en enhet i hvert land der den er etablert (med unntak av tradisjonelle europeiske katolske land der det kan være flere enheter). Hver enhet (stattholderskap/lieutenancy) har en todelt lokal ledelse bestående av en storprior (geistlig, normalt en erkebiskop eller biskop) som har ansvar for det åndelige liv og en stattholder (lieutenant) som har ansvar for driften av ordenen i sitt område.

Der den lokale enhet er svært liten, eller nylig etablert, kalles enheten en magistral delegasjon, og den ledes av en magistral delegat som har samme myndighet og oppgave som en stattholder (lieutenant).

Både kvinner og menn kan inneha lederverv i ordenen.

 

 

Hvem kan bli ridder/dame av den hellige grav?

 

Medlemskap forutsetter at man blir invitert, at man er katolikk og har de nødvendige økonomiske og menneskelige ressurser som kreves. Dertil må man aktivt ønske å ta del i og forplikte seg til ordenens oppdrag i lydighet mot ordenens hierarki. Gjennom høytidelig løfteavleggelse lover den som skal bli ridder/dame å ta aktivt del i kirkens og ordenens oppdrag for resten av sitt jordiske liv. Det er et fellesskap bestående hvedsakelig av lekfolk (både gifte og ugifte), men også noen geistlige.

 

Ridderordenen av den hellige grav i Jerusalem

Consulta 2018

 

Til høyre, stormester kardinal Edwin O'Brien, i midten storprior apostolisk administrator av det latinske patriarkat erkebiskop Pierbattista Pizzaballa og til venstre generalguvernør Leonardo Visconti di Modrone.